Polisi Preifatrwydd

1. Ymrwymiad Preifatrwydd
Mae'r wefan hon yn eiddo ac a weithredir gan Ganolfan y Celfyddydau Memo. Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu eich preifatrwydd ar-lein ac i'r perwyl hwn wedi datblygu'r Polisi Preifatrwydd canlynol i ddelio â materion a allai sy'n peri pryder i chi. Darllenwch y Polisi Preifatrwydd Os gwelwch yn dda i ddeall sut y bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei drin. Gall y polisi hwn newid o bryd i'w gilydd, felly os gwelwch yn dda wirio o bryd i'w gilydd.

2. Gwybodaeth Bersonol
2.1 Mae'r manylion a roddwch am eich hun ac unrhyw wybodaeth sy'n nodi chi fel; eich enw, gyfeiriad, cyfeiriad e-bost, a rhif ffôn, dim ond yn cael ei gadw gennym ni os ydych yn darparu'r wybodaeth hon wrth ddefnyddio un o'r gwasanaethau sydd ar gael ar ein gwefan, megis danysgrifio i'n rhestrau postio . Bydd gwybodaeth bersonol yn cael ei gynnal ar ein system a'i defnyddio at ddibenion gweithredol megis prosesu tanysgrifiadau aelodaeth.

Y Wybodaeth Bersonol a roddwch pan fyddwch yn ymuno bydd ein rhestr e-bostio yn cael ei ddefnyddio gan Ganolfan y Celfyddydau Memo i'ch cadw i fyny-i-ddiweddaraf am ddigwyddiadau a gweithgareddau a gynhyrchwyd gan Ganolfan y Celfyddydau Memo.

2.2 Os hoffech chi adolygu'r wybodaeth a ddarperir i ni ar unrhyw adeg, neu'n teimlo yr hyn sydd gennym ar gofnod yn anghywir, efallai y byddwch yn diweddaru'r wybodaeth drwy gysylltu â'r Swyddfa Docynnau ar 01446 738622, neu drwy boxoffice@barrymemo.co.uk e-bostio

2.3 Efallai y byddwn o bryd i'w gilydd yn gofyn i chi am ragor o wybodaeth er mwyn diweddaru ein cofnodion neu at ddibenion penodol. Byddwn bob amser yn dweud wrthych sut y byddwn yn defnyddio unrhyw wybodaeth bellach a gafwyd oddi wrthych. O bryd i'w gilydd, bydd angen i ni anfon ein gwefan a chyhoeddiad gwasanaeth diweddariadau yr ydych.

3. Mewngofnodi ffeiliau
3.1 Bob tro y bydd rhywun yn ymweld ein gwefan ffeil log yn cael ei gynhyrchu ar ein cyfrifiadur.

3.2 Mae'r ffeil log yn cofnodi amser a dyddiad eich ymweliad, y ffeiliau y gofynnwyd amdanynt, eich eiddo deallusol (Protocol y Rhyngrwyd) gyfeiriad, y cyfeiriwr URL (os darperir) ac mae'r fersiwn porwr. Rydym yn casglu'r wybodaeth hon i'n helpu i ganfod problemau a gweinyddu ein systemau ac archwilio'r daearyddol colur defnyddwyr a sut y maent wedi cyrraedd ein safle; hynny yw, o'r hyn safleoedd eraill wedi cyrraedd ymwelwyr – wybodaeth hon yn cael ei oddi wrth y cyfeiriwr URL.

3.3 Nid ydym fel arfer yn cysylltu cyfeiriadau IP ag unrhyw beth bersonol adnabyddadwy, sy'n golygu eich bod yn aros yn ddienw er ein bod yn cynnwys eich cyfeiriad IP yn ein gwybodaeth gyfanredol. Fodd bynnag,, gallwn ac y byddwn yn ceisio defnyddio cyfeiriadau IP i nodi defnyddiwr pan fyddwn yn teimlo ei bod yn angenrheidiol i orfodi cydymffurfio â'n telerau ac amodau, neu i ddiogelu ein gwasanaethau a defnyddwyr eraill.

4. Cwcis
Mae cwcis yn ddarnau bach o wybodaeth sy'n cael eu storio gan eich porwr ar eich cyfrifiadur `s 'n anawdd cathrena. Maent yn ei gwneud yn bosibl i ni ddarparu ein gwasanaeth tocynnau ar-lein a bydd yn ein galluogi i adnabod defnyddwyr cofrestredig heb fod angen gofyn am fanylion cofrestru bob tro y byddwch yn cael mynediad i'n gwefan. I gael rhagor o wybodaeth am gwcis, ewch i:

www.google.co.uk / chwilio?HL = en&q = cwcis

www.cookiecentral.com/faq/

Os gwelwch yn dda nodi nad ydym yn gyfrifol am wybodaeth sydd ar gael ar y gwefannau hyn.

5. Defnyddio a datgelu Gwybodaeth Bersonol
5.1 Os byddwch yn cysylltu â ni, rydym yn cadw'r hawl i gadw cofnod o'r ohebiaeth ac yn ymgorffori'r wybodaeth sydd ynddi yn ein cronfa ddata.

5.2 Os ydym yn gofyn am yr heddlu neu awdurdod rheoleiddio neu lywodraeth arall sy'n ymchwilio gweithgareddau anghyfreithlon i ddarparu gwybodaeth am eich gweithgareddau tra'n defnyddio'r rhwydwaith byddwn yn gwneud hynny. Yn yr un modd, byddwn yn datgelu eich Gwybodaeth Bersonol fel rhan o drafodiad lle mae ein cwmni neu fusnes asedau yn cael eu trosglwyddo i drydydd parti neu os ydym yn cael ein gorfodi i wneud hynny yn ôl y gyfraith.

6. Sut rydym yn diogelu gwybodaeth
6.1 Rydym yn cymryd pob rhagofal i ddiogelu eich gwybodaeth. I'r perwyl hyn i gyd Gwybodaeth Bersonol storio gan ni yn cael ei gadw ar weinydd mewn amgylchedd diogel. Dim ond gweithwyr a chontractwyr / datblygwyr cymeradwyo, mae'n bosibl y byddwn yn penodi o bryd i'w gilydd ac sydd angen y wybodaeth i berfformio swydd benodol yn cael eu caniatáu mynediad i wybodaeth bersonol adnabyddadwy.

6.2 Adolygiadau diogelwch rheolaidd yn cael eu cynnal gennym ni i sicrhau bod y safle yn parhau i fod yn ddiogel a sicr ar gyfer eich diogelu.

7. Arolygon a Hyrwyddiadau
O bryd i'w gilydd rydym yn cynnal arolygon a hyrwyddiadau a gall ofyn am wybodaeth gennych chi fel rhan o'r. Mae cymryd rhan yn y rhain yn gwbl wirfoddol ac felly yn cael dewis i chi p'un ai i ddatgelu unrhyw wybodaeth a allai eu hangen. Efallai y byddwn hefyd yn gofyn i chi a fyddech chi'n hoffi derbyn negeseuon e-bost hyrwyddo a llythyrau oddi wrthym ni am ein cynhyrchion neu wasanaethau eraill. Yn yr un modd, ydych o dan unrhyw rwymedigaeth i dderbyn gwybodaeth o'r fath.

8. Cywiro / Diweddaru Gwybodaeth Bersonol
Os bydd eich newidiadau Gwybodaeth Bersonol neu os ydych mwyach yn dymuno tanysgrifio i'r gwasanaeth, byddwn yn ymdrechu i gywiro, diweddaru neu ddileu darparu Gwybodaeth Bersonol i ni cyn gynted ag y bo modd. Gellir gwneud hyn drwy gysylltu â'r Swyddfa Docynnau ar 01446 738622, neu drwy anfon e-bost at boxoffice@barrymemo.co.uk

9. Defnyddwyr Dan 18
Os ydych o dan 18, gwnewch yn siŵr eich bod yn cael caniatâd eich rhiant / gwarcheidwad ymlaen llaw pryd bynnag y byddwch yn darparu gwybodaeth bersonol i wefan. Nad yw defnyddwyr heb gydsyniad o'r fath yn cael i roi i ni gyda Gwybodaeth Bersonol.

10. Cysylltiadau
Mae gan y Memo wefan Canolfan y Celfyddydau dolenni i wefannau eraill, a fydd yn cael gwahanol Polisi Preifatrwydd a Thelerau ac Amodau defnydd. Mae'r Memo Nid yw Canolfan y Celfyddydau yn cymeradwyo, ac nid yw'n gyfrifol nac yn atebol am unrhyw gynnwys, hysbysebu, cynnyrch, neu ddeunyddiau eraill ar neu sydd ar gael o safleoedd neu adnoddau o'r fath oni bai y nodir fel arall ar y wefan hon.

11. Protectio Datan
Mae Canolfan y Celfyddydau Memo yn defnyddio pob ymdrech rhesymol i gydymffurfio â'r Ddeddf Diogelu Data 1998 ac mae'r egwyddorion canlynol:

  • Dylai data personol gael ei brosesu yn deg ac yn gyfreithlon. Mae hyn yn golygu na ddylai unigolion gael eu twyllo na'u camarwain i ddarparu gwybodaeth
  • Dylai data Dim ond ar gael ar gyfer diben penodol ac ni ddylid ei defnyddio ar gyfer unrhyw ddiben arall
  • Dylai data personol fod yn ddigonol perthnasol ac nid yn ormodol mewn perthynas â'i bwrpas
  • Dylai data personol fod yn gywir ac yn gyfredol lle bo angen
  • Ni ddylid cadw data personol yn hirach nag sydd ei angen ar gyfer ei ddiben
  • Dylai data personol gael ei brosesu yn unol â hawliau'r unigolyn y mae'r wybodaeth yn ymwneud
  • Dylai mesurau priodol yn erbyn prosesu anghyfreithlon neu ddinistrio cofnodion systemau cyfrifiadurol yn cael cyfleusterau a darpariaethau diogelwch yn ôl
  • Ni ddylai data personol yn cael ei drosglwyddo tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd (y dywed yr UE ynghyd â Liechtenstein Gwlad yr Iâ a Norwy)

I gael rhagor o wybodaeth am y Ddeddf Diogelu Data, gallwch ffonio (Y DU) 01625 545 700 neu ewch i wefan y Comisiynydd Gwybodaeth yn http://www.informationcommissioner.gov.uk

Beth sy'n mlaen

<< Ebrill 2018 >>
LlIauMawMerGweSadSul
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6